Khamis, 2 April 2009

..... ١٠ تاهون سبلوم مرديك

السلام عليكم ورحمة الله

جادي ستله ببراڤ هاري تيدق منوليس د بلوڬ اين،دسببكن كسيبوكن د كليه﴿سبنرڽ بوات-بوات سيبو..هها﴾،ساي ايڠين منوليس سجاره ڤرجواڠن تانه ملايو ڤسچ كجاتوهن جيڤون.لبيه تڤت لاڬي ١٠ تاهون سبلوم مرديك..

ستله جيڤون جاتوه ڤد ڤراڠ دنيا ك ٢.بريتيسه داتڠ سمولا ك تانه ملايو،كمبالي منجاجه تانه ملايو!..تاڤي هاروس دايڠت ميندا مشاركت ملايو سوده تربوك ستله كجاتوهن جيڤون،دڠن كات لاين بريتيسه بوكنله كبل،دان رعيت تانه ملايو بوليه ممرينته نڬارا دڠن سنديري.سماڠت اونتوق ممبيبسكن تانه اير اين دتمبه دڠن سماڠت ڬرقن رعيت إندونيسيا وقتو اين مننتڠ ڤنجاجاهن بلندا..

اونتوق مرياليساسيكن كمرديكأن نڬارا اين.ڤد ١٧ اوكتوبر ١٩٤٥،ڤرتي

﴾ تله دتوبوهكن PKMM كبڠسأن ملايو ملايا﴿

توجوانڽ اداله
١.مڽاتوكن اورڠ ملايو
٢.منونتوت كمرديكأن دري ڤنجاجه

انتارا توكوه-توكوه ڤقمم اداله دوكتور برهانالدين حلمي،خادجه سيدق دان شمسيه فاكيه

دوا بولن كمودين د سيڠاڤورا،٢١ دسيمبر ١٩٤٥ ملايان ديموكراتيچ اونياون﴿مدو﴾ دتوبوهكن

ستله ايت لاڬي،ڤن ملايان فيدراشن اوف تراد اونياون تله دتوبوهكن ڤد ١٥ فيبواري ١٩٤٦..

كسموا ڤرتي-ڤرتي اين دتوبوهكن اونتوق ممردكاكن تانه ملايو

تاڤي والاوڤون ڬرقن كمرديكأن اين منداڤت سوكوڠن يڠ كوات،تاڤي تيدق سديكيت جوڬ يڠ مننتڠ.تراوتماڽ مشاركت د لوار بندر يڠ تاكوت كڤد كقواتن بريتيسه.توكوه-توكوه كمرديكأن اين منجلسكن كڤد رعيت يڠ مننتڠ اين باڬايمانا بريتيسه مڠمبيل كسمڤتن دري حاصيل بومي تانه ملايو يڠ كاي راي اين...

سوقتو بريتيسه داتڠ ستله كجاتوهن جيڤون،مريك داتڠ دڠن مباوا كونسيڤ ملايان اونياون.انتارا يڠ ايسي دري ملايان اونياون اين اداله
١.سلطان-سلطان اكن كهيلڠن مهكوتا
٢.ڤرينسيڤ جوس سولي

ڤد اصلڽ ڤقمم اين برڬابوڠ دڠن امنو.تاڤي دسببكن اوليه ڤقمم تيدق دبري كسمڤتن اونتوق مڽواراكن ڤنداڠن،ڤقمم مميليه اونتوق كلوار دري امنو.كمونچق دري ڤرڤچاهن اين اداله،تيندقن امنو اونتوق مماسوكن كريس ك دالم بنديرا امنو﴿روڤاڽ كريس اين مڽببكن ڤرڤچاهن روڤاڽ..هيهي﴾
جادي ڤقمم منروسكن ڤرجواڠن ملالوءي ڤرجواڠن كيري دان امنو ملالوءي ڤرجواڠن كانن.
ڬولوڠن كانن اداله ڬولوڠن يڠ ڤرو كڤد بريتيسه سمنتارا ڬولوڠن كيري اداله ڬولوڠن يڠ مننتڠ بريتيسه...

ستله ڤرتي ڤوليتيك اين برڤچه كڤد دوا.بريتيسه تله مڠمبيل ڤرتي ڤوليتيك يڠ برهلوان كانن اين اونتوق برونديڠ دڠن مريك..حاصيل رونديڠن اينله مڠحاصيلكن ڤرلمباڬان فيديراشن..تاڤي سبنرڽ اين اداله ساله ساتو ڤرججاهن بريتيسه تاڤي د اتس نام يڠ بربيذا..
All Malaya Council of Joint Action (AMCJA) لالو ترتوبوهله

ڤد ٢٢ دسيمبر ١٩٤٦..

كمودين ڤقمم جوڬ منوبوهكن چونچيل مريك سنديري ايايت ڤوست تناڬ رعيت﴿ڤوترا﴾ ٢٢ فيبواري ١٩٤٧.

جادي اد ٢٩ ڤرتوبوهن ملايو برڬابوڠ اونتوق مننتڠ ڤرلمباڬان فيديرال اين..

تاڤي دسببكن كقواتن ڤرتي-ڤرتي يڠ برهلوان كيري اين بڬيتو كوات،بريتيسه تله ممبوات اوندڠ-اوندڠ يڠ مڽكت كبيبسن برسوارا،د تمبه دڠن ماءينن ايسو ڤرقومان اوليه اخبار-اخبار يڠ منجادي انجيڠ كڤد بريتيسه.اخبار-اخبار اين ممبوروق-بوروكن ڤرجواڠن عامچجا ڤوترا اين .سداڠكن توجوان اوتام ڬابوڠن عامچجا دان ڤوترا اين اداله اونتوق مڽاتوكن قوم سرتا منونتوت كمرديكأن..

كمودين عامچجا ڤوترا منوبوهكن سبواه ڤرلمباڬان برنام ڤرلمباڬان رعيت اونتوق مننتڠ ڤرلمباڬان يڠ دبوات اوليه بريتيسه،امنو دان راج-راج ملايو..ماري كيت ليهت ڤربيذأن انتارا ڤرلمباڬان رعيت دان ڤرلمباڬان فيديراشن...

ڤرلمباڬان رعيت

ڤرلمباڬان فيديراشن

سيڠاڤورا ترماسوق دالم ڤرسكوتوان

سيڠاڤورا دچرايكن دري ڤرسكوتوان

كورڬنڬارأن دالم روڤابڠسا كبڠسأن "ملايو"

كورڬنڬارأن بوكن روڤا بڠسا كبڠسأن

كورڬنڬارأن تربوك كڤد سموا رعيت ملايا

كورڬنڬارأن كتات باڬي اورڠ بوكن ملايو

حق مڠوندي اونتوق سموا رعيت ١٨ تاهون ك اتس

تياد حق مڠوندي،تياد ڤيليهنراي

حق ڤوليتيك سام رات

تياد حق ڤوليتيك اونتوق رعيت

مجليس قوم-قوم اونتوق مناڤيس ديثكريميناسي قوم

تياد بادن ڤناڤيسن ديثكريميناسي قوم

ملايا سبواه نڬارا بارو

ملايا هاڽ ولايه نأوڠن بريتيسه

ملايا ك اره بركراجأن سنديري

ملايا تروس ككال د باوه كولوني ڤنجاجاهن بريتيسه

اوليه كران بريتيسه تيدق مڠنداهكن چادڠن عامچجا ڤوترا اين﴿يلا بريتيسه دڠر چاكڤ امنو جا﴾ مك عامچجا دان ڤوترا تله مڠمبيل تيندقن دراستيق ايايت مڠاداكن هرتل ڤد ٢٠ اوكتوبر ١٩٤٧.هرتل اين تله برجاي داداكن اڤابيلا سموا رعيت ملايا بركوروڠ دالم رومه دري ٦ ڤاڬي سمڤأي تڠه مالم سباڬاي تندا بنتاهن كڤد ڤرلمباڬان فيديراشن..

نامون والاوڤون هرتل اين منونجوقكن بهاوا رعيت ملايا مننتڠ ڤرلمباڬان فيديراشن،تتاڤي بريستيه تتڤ بركراس اونتوق ملقساناكن ڤرلمباڬان فيديراشن اين.

اونتوق مڠاتسي كبڠكيتن رعيت،اوندڠ-اوندڠ ضرورت دڤركنلن ڤد ١٨ جون ١٩٤٨ دڠن السن مننتڠ ڤمبرونتقان كومونيس.باڽق ڤرتوبوهن ڤوليتيك تله دحرامكن اتاو دبوبركن ترماسوق عامچجا ڤوترا.راماي ڤميمڤين عامچجا ڤوترا تله دتڠكڤ.راماي يڠ مرڠكوق برتاهون-تاهون دالم ڤنجارا دان راماي جوڬ يڠ دبواڠ نڬري.سجومله ٢٩،٨٥٧ اورڠ تله دتڠكڤ دالم اوڤراسي بسر-بسرن "ممباسمي كومونيس".دري جومله ايت،لبيه دري ١٠،٠٠٠ اداله اورڠ ملايو....


اين اداله سديكيت سباڽق سجاره تانه ملايو يڠ د سيمڤن دري ڤڠتاهوان ڬينراسي كيني.يڠ لبيه مڽديهكن علماء هيبت سڤرتي در برهانالدين حلمي دتودوه سباڬاي ڤمبرونتق سداڠكن دي اداله ڤرجواڠ كمرديكأن.....


ميره ورنا داره رعيت!!!!!!2 ulasan:

  1. vide0 yg sgt bes n memberi kesedaran..huhu

    BalasPadam
  2. terima kasih...silalah sebarkan video ini...

    BalasPadam